24 Japanese Architects

24 JAPANESE ARCHITECTS

2011, Kashiwa Shobo, 392 pages, English/Japanese

Roland talks to and photographs Japanese contemporary  architects.

 

Tadao Ando, Jun Aoki, Shigeru Ban, Terunobu Fujimori, Sou Fujimoto, Hiroshi Hara, Itsuko Hasegawa, Naoki Iijima, Arata Isozaki, Toyo Ito, Kiyonori Kikutake, Astrid Klein + Mark Dytham, Kengo Kuma, Kisho Kurokawa, Fumihiko Maki, Hiroshi Naito, Kazunari Sakamoto, Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa, Kenzo Tange + Noritaka Tange, Takaharu Tezuka and Yasuhiro Yamashita.


Powered by WordPressimages © Roland Hagenberg